Rakennustoimialan luonnekäsitteitä

Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, jonka tehtäväksi rakennus-hanke on annettu. Investointien toimeenpanosta vastaa rakennuttamisen toimeksiantaja, joka käynnistää hankkeen, käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa ja vastaa hankkeesta sekä sen kustannuksista. Rakennuttamisen toimeksiantaja on usein kiinteistön omistaja.

Rakennuttamisen tehtäviä ovat mm. rakennusvarallisuuden strateginen ja operatiivinen johtaminen, rakennuttamisen organisointi, projektin suunnittelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu sekä eri vaiheissa suoritettavat hanketehtävät.

Rakennuttamisessa on tehtävä strateginen rakentamispäätös, organisoitava tehtävien suoritus, johdettava rakennuttamisprosessia, huolehdittava käyttäjän ja ylläpitäjän tarpeista, koordinoitava, ohjattava ja valvottava eri osapuolien työtä sekä turvattava kiinteistön elinkaaritalous.

Rakennuttajan tehtävänä on johtaa toimeksiannossa määritellyin valtuuksin rakennushanketta ja edustaa toimeksiantajaa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin.

Rakennuttajan velvollisuutena on huolehtia toimeksiantajan eduista rakennushankkeessa.

Rakennuttajan tehtävänä on hoitaa tekninen rakennuttaminen. Rakennuttaja hoitaa prosessin suunnittelun valmistelun ja ohjauksen, rakentamisen valmistelun, rakentamisen ohjauksen, vastaanoton ja käyttöönoton, jälkiseurannan ja takuuajan tehtävät. Rakennuttaja tuottaa tarvittavat hankeselvitykset ja taloudelliset laskelmat, rakentamiseen tarvittavat tekniset asiakirjat ja suunnitelmat, viranomaisluvat sekä tarvittavat yhteistoimintasopimukset urakoitsijoiden kanssa.

Rakennustyön valvoja on rakennuttajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistyössä muiden osapuolten kanssa valvoa, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta valvovat rakennuttajan tehtävään asettamat valvojat.

Tilaaja on tehtävän toimeksiantaja, jolle muun muassa rakennuttaja, valvoja tai jokin muu konsultti suorittaa selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, kehitys-, rakennuttamis-, valvonta- ja muita vastaavia tehtäviä.

Urakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut sopimusasiakirjoilla määritettyyn rakennustyön tulokseen.

Suunnittelija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut sopimusasiakirjoilla määritettyyn suunnittelutyön työntulokseen. Suunnittelija huolehtii suunnitelmiensa ratkaisujen oikeellisuudesta ja kestävyydestä toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen.
 

Rakennuttamishankkeen prosessien kuvaus

Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat sekä rakenteet ja niille asetetut vaatimukset. Selvityksessä tutkitaan rakennustarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankepäätös.

Hankepäätös

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmällinen laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset sekä ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Siinä määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnitelma sisältää toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittely. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös.

Investointipäätös

Rakennussuunnittelun luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia tontinkäyttöratkaisuja ja valitaan kohteelle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava suunnitteluratkaisu, jonka perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio ja selvitys ylläpitokustannuksista sekä tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin.

Rakennussuunnittelun toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan valitun hankintamuodon edellyttämät hankinta-asiakirjat ja suunnitelmat hankintojen ja urakkakilpailujen toimeenpanoa varten sekä suunnitelmat rakentamista varten. Rakentamisen valmistelun päätteeksi tehdään rakentamispäätös.

Rakentamispäätös

Rakentamisvaiheessa hankkeen suunniteltu lopputuote rakennetaan. Rakentamisen ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, laatutavoitteet täyttävä lopputulos ja tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Vaihe päättyy rakennuksen vastaanottopäätökseen.

Vastaanottopäätös

Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta ja todetaan seurantatoimenpitein käyttövalmiuksien olemassaolo. Hanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen.

Takuiden vapauttaminen